«پینا» سرویس اتصال مشتریان مشتاق به فروشندگانی است که پیشنهاد ویژه‌ای برای ارائه دارند. پیشنهادات فروشندگان می‌تواند از جنس تخفیف یا ارائه خدمات یا کالاهای تشویقی باشد.

کاربران پینا می‌توانند از طریق دانلود اپلیکیشن ویژه مشتریان، پذیرندگان شبکه که پیشنهادات ویژه‌ای جهت ارائه دارند را روی نقشه مشاهده کرده، برنامه زمانی پیشنهادات آنان را دیده و کد شناسایی پویای مختص خود را دریافت کنند. مشتریان در زمان مراجعه به محل پذیرش فروشندگان کافی است کد پویای خود را ارائه داده و بسته به برنامه زمانی پیشنهادات فروشنده، پیشنهاد آن لحظه را دریافت کنند.